სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

პირველკლასელთა რეგისტრაცია საჯარო სკოლებში