სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

პირველკლასელთა რეგისტრაცია საჯარო სკოლებში
!
პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია დასრულებულია